Profily kandidátek do Evropského parlamentu - Olga Sehnalová

01.05.2014

Jako první kandidátku do Evropského parlamentu vám představujeme MUDr. Olgu Sehnalovou, MBA z Kroměříže, současnou europoslankyni a bývalou zastupitelku města Kroměříže a Zlínského kraje, která kandiduje ze 2. místa:


Předpoklady
Proč jste se rozhodla kandidovat do Evropského parlamentu? 

Po prvním volebním období bych ráda navázala na svou dosavadní práci, získané zkušenosti, ať již jako stínová zpravodajka, zpravodajka nelegislativních i legislativních návrhů, včetně vedení vyjednávání s Radou, tzn. snad i na určitou důvěru a respekt v sociálnědemokratické frakci k výsledkům mé práce.

Jaké je Vaše vzdělání a pracovní zkušenosti? Jakými evropskými jazyky se plynně domluvíte? 

Vystudovala jsem lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, pracovala jsem na anesteziologicko-resuscitačním oddělení kroměřížské nemocnice, tři volební období jsem působila rovněž jako místostarostka města (souběžně s lékařskou praxí). Působila jsem také jako předsedkyně Národní sítě zdravých měst a členka Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Získala jsem také titul Master of Business Administration na Brno Business School. Plynně mluvím anglicky, domluvím se rovněž francouzsky.

Jaká relevantní práce za Vámi stojí? Co považujete za svůj největší politický úspěch?

Za relevantní práci považuji každou smysluplnou práci v jakémkoliv oboru. Je jí jistě i práce v nemocnici nebo na radnici. Politický úspěch nelze podle mého názoru měřit tímto způsobem. Jde vždy o kolektivní práci a také sled dílčích rozhodnutí, úspěchů i proher. S trochou nadsázky snad mohu říci, že například téma dvojí kvality značkových výrobků, kterému jsem se v uplynulém období v EP věnovala (o jedné z mých akcí se např. zmínil i americký deník The Wall Street Journal), si osvojily i další politické strany před volbami do Evropského parlamentu. Tedy cíl, dostat toto téma do povědomí veřejnosti a zviditelnit ho jako téma politické, se splnil a to mohu považovat za svůj dílčí úspěch.

Čím se zabýváte kromě politiky? 

Politika, podle mne spíše veřejné působení, je přirozenou součástí mého života a tak či onak souvisí s většinou mých aktivit.

Evropský parlament

V případě, že byste byla zvolena, co byste v Evropském parlamentu prosazovala? A v jakých výborech?

Hlavní oblastí mého zájmu už v uplynulém období byla ochrana spotřebitele, tedy pokud bych byla zvolena, ráda bych pracovala ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, na tématech, které se týkají kvality a bezpečnosti výrobků - včetně tématu dvojí kvality značkových výrobků, za důležité téma považuji zlepšení vymahatelnosti práva a tedy i harmonizaci vymáhaní spotřebitelských práv. Ráda bych rovněž pokračovala v rozdělané práci ve výboru pro dopravu na tématech dopravní bezpečnosti. Vzhledem k tomu, že jsem se v uplynulém období věnovala intenzivně nelegislativní i legislativní práci, která se týkala bezpečnostního systému automatického tísňového volání eCall, tak bych jistě usilovala o dotažení tohoto tématu do konce. Není mnoho oblastí, kde je Česká republika evropským lídrem. Připravenost záchranných složek je jednou z nich.

Jaké jsou podle Vás nejdůležitější výzvy, které by měl Evropský parlament z krátkodobého i dlouhodobého hlediska řešit? 

Odpověď nelze sepsat na pár řádků. Jde o věci technické a politické. EP by měl usilovat o posílení své role jako plnohodnotného zákonodárného sboru. Dle mého názoru ani stávající postavení Evropského parlamentu není ze strany Rady dosud plně respektováno. Priority politické jsou dány problémy eurozóny. Budou se týkat nepochybně řešení nezaměstnanosti, dokončení bankovní unie, ale také kroky, které budou navazovat ve smyslu určité daňové harmonizace, bojům proti daňovým rájům a daňovým únikům a v neposlední řadě harmonizace v oblasti sociální, například zavedení minimální mzdy v EU. Budou to velmi komplikovaná témata, ale věřím, že k jejich řešení jako sociální demokraté podstatnou měrou přispějeme.

V České republice dosud nebyla ve volbách do Evropského parlamentu vysoká účast. Čím si to vysvětlujete? Jak přesvědčit občanky a občany, aby se voleb do Evropského parlamentu zúčastnili? 

Notoricky známým, ale přesto stále ignorovaným faktem je, že 80 % české legislativy je odvozeno z legislativy evropské. Myslím, že lidé prostě nevěří tomu, že v těchto volbách mohou něco změnit. Obecně mají málo informací o tom, jak Evropský parlament nebo obecně evropské instituce fungují a pokud už nějaké mají, nejsou většinou příliš kladné. Navíc podíl 21 českých z více než 750 poslanců je utvrzuje v názoru, že je to zbytečné. Myslím si, že lidé nedoceňují politická rozhodování v Evropském parlamentu.

ČR a Evropa
Jste pro přijetí eura? Kdy přesně a za jakých podmínek?

Nejsem ekonom, podle mého názoru by pro úspěšné přijetí eura měly platit dvě podmínky. Připravena musí být jak Česká republika, ale stejně tak musí být vyřešeny i systémové problémy eurozóny. O přijetí eura se nicméně rozhoduje v České republice, nikoliv v Evropském parlamentu.

Jak lze dle Vašeho mínění odstranit demokratický deficit Evropské unie, tedy netransparentnost rozhodování Rady a slabší postavení Evropského parlamentu?

Je otázkou, jak lze učinit rozhodování transparentnější. Rozhodování Rady je de facto hledáním většin na základě národních pozic. Větší průhlednost tak podle mého názoru hledejme zejména na úrovni jednotlivých členských států. 

V čem nám může EU v dalších deseti letech pomoci? Proč EU potřebujeme? 

Globální problémy nelze řešit na úrovni národního státu. EU nám tedy může pomoci ve společném řešení těchto skutečně velkých výzev, až již v oblasti ekonomiky, životního prostředí, sociální oblasti, bezpečnosti atd. Sestoupíme-li na úroveň České republiky, tak samozřejmě i v příštích letech budeme příjemci evropských zdrojů kohezní politiky. Příležitostí je jistě i využití potenciálu vnitřního trhu. Za stejně významnou považuji i kultivaci našeho právního prostředí a v řadě ohledů i jistou inspiraci principů politické kultury. 

Co můžeme udělat pro EU my, v jakém ohledu ji můžeme posunout dál? 

Myslím, že můžeme přispět minimálně svou aktivní rolí a spoluprací a tedy i stabilizací v širším středoevropském regionu. EU můžeme prospět také vlastním poctivým přístupem. Pokud budeme jako relativně nová členská země věrohodní, posílíme tím vzájemnou důvěru a solidaritu uvnitř EU, která dnes tolik chybí.

Existuje evropská či česká osobnost zabývající se evropskou integrací, které si nadmíru vážíte a která Vás inspiruje?

Všichni, kdo dokázali překročit vlastní stín a dokázali přetnout bludný kruh nenávisti a odplaty v Evropě.